52avav我爱av号

52avav我爱av号

服一月而精温和,可以纳矣。此方用金银花、生甘草以解其毒,用大黄迅逐以通其气,毒解气通,断肠之草何能作祟哉。

今胃受暑热之毒,蒸熏于肺,肺不能受,乃移其热于大肠,而大肠奔迫,必郁结于膀胱矣。今非伤寒,亦现虫行之象,非内伤而何?治法大补气血,气血行而身痒自愈也。

人见其治疟之神也,遂以此方能统阴阳而治疟也,谁知单消痰食,止疏其肝气之郁结乎。此等之汗,必出在胸间者尤甚。

然而胃火之开,由于肾水之开;肾水之开,由于肾火之动也;而肾火之动,又由于肾水之乏也。再服一月,肾气旺而心气安。

人有笑哭不常,忽而自哭,忽而自笑,人以为鬼祟也,谁知积痰类祟乎。然而肝胆为表里,肝燥而胆亦燥矣。

此方五脏兼补之药也。 倘胃气消索,虽有解鳞汤之奇,亦无可如何矣。

Leave a Reply