FACEIT

FACEIT

按原方又服一剂,亦不见轻。究其所以然之故,多因此症内有伏气,又薄受外感,伏气因感而发。

遂用朴硝四两、白矾一两,掺炒熟麦面四两,炼蜜为丸,三钱重,每服一丸,日两次,服尽一料全愈。独至黄坤载,深明其理谓∶“肝气宜升,胆火宜降。

胞即胞室,与肾系同连于命门。两月之后,其身形遽然强壮,泄泻痿废皆愈。

 宜思患预防,当治以清肺、镇肝、敛冲之剂,更重用引血下行之药辅之,连服十余剂或数十剂,其脉象渐变柔和,自无意外之患。 有其人素患吐血衄血,阴血伤损,多生内热;或医者用药失宜,强止其血,俾血瘀经络亦久而生热,以致成肺病者。

继延愚为诊视,其脉洪长有力,纯乎阳明胃腑蕴有实热;其疹似靥未靥;视其咽喉两旁红,微有烂处;心中自觉热甚;小便短赤;大便三日未行。原方半夏浓朴汤主之,是以半夏降冲,浓朴开气,茯苓利痰,生姜、苏叶以宣通其气化。

病候初次延医服药,竟投以麻、桂、干姜、细辛大热之剂。惟内金生用则力大,而稍有破气之副作用,若气分过虚时,宜先用生者轧细,焙熟用之。

Leave a Reply